• Homepage Compett

Advies: voer massale GBA/BRP acties nog dit jaar uit!

Waarschijnlijk is het u bekend dat de Minister (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) jaarlijks de tarieven vaststelt die RvIG in rekening brengt voor het gebruik van de BRP. Voor afnemers die onder de zogenaamde budgetfinanciering vallen worden deze kosten op departementaal niveau verrekend. Andere afnemers (zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, waterschappen, zorgverzekeraars, en pensioenuitvoerders) ontvangen hiervoor een factuur. In veel gevallen wordt deze factuur aan T&T gericht, en berekenen wij die door op onze nota’s.

De hoogte van de RvIG tarieven is de laatste 3 jaar ongewijzigd gebleven:
Tarief Rvig
Bedragen in hele Euro’s, en vrijgesteld van BTW

In het gebruikersoverleg BRP zijn onlangs de tarieven besproken zoals die door RvIG voor 2016 worden voorgesteld. Deze liggen ruim 50% hoger dan de huidige tarieven. In haar vergadering van 3 september heeft het gebruikersoverleg met deze tarieven ingestemd. Alhoewel formeel gesproken Minister Plasterk nog moeten instemmen met de voorstellen van RvIG, mag verwacht worden dat de tarieven in 2016 aanzienlijk zullen stijgen.

Om die reden willen wij afnemers die voornemens zijn om in de nabije toekomst massale acties op de BRP uit te voeren adviseren om op korte termijn te beoordelen of het verstandig is om die acties nog dit jaar uit te voeren.

Voorbeeld:
U bent een ziekenhuis dat normaal gesproken 200.000 BRP bevragingen per jaar uitvoert.
Daardoor bent u ingedeeld in de staffel 100.000 tot 500.000 waar in 2015 een tarief van
€ 11.000,00 aan RvIG kosten bij hoort.
Als u overweegt om bijvoorbeeld voor uw oud-patiënten in de BRP te achterhalen of ze nog in leven zijn, dan verdient het aanbeveling om dat (in ieder geval deels) nog dit jaar te doen. Als u dit jaar nog maximaal 300.000 extra vragen stelt zijn daar namelijk geen aanvullende RvIG kosten mee gemoeid. U hebt dan alleen te maken met de kosten van de T&T dienstverlening, en daarvan dalen de tarieven bij stijgende aantallen.
Als u dezelfde bevraging volgend jaar uit zou voeren, zal die aanzienlijk duurder zijn.

Zo lang RvIG het huidige staffelsysteem blijft hanteren is het so-wie-so verstandig om bij de planning van massale acties de staffelindeling en het reguliere verbruik in ogenschouw te nemen. Desgewenst helpen wij u graag om de voor u meest voordelige optie in kaart te brengen.