• Homepage Compett

Informatie n.a.v. brief Ministerie BZK 6 juli

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt op 6 juli een brief aan afnemers te hebben verzonden, met als onderwerp “Opdrachtgeverschap ihkv de Basisregistratie Personen”.

Naar aanleiding van deze brief willen wij u als volgt informeren:

Onder de naam COMPET&T 2.0 werkt T&T al geruime tijd aan de vernieuwing van COMPET&T. De BRP plug-in die daar deel van uitmaakt zal de huidige GBA plug-in (zowel de “grijze” als de “paarse” variant) gaan vervangen.
Via ons extranet kunt u desgewenst het rapport “Op weg naar COMPET&T 2.0 ” downloaden. Daarin treft u (voor zover nu bekend) een op afnemers gerichte toelichting op de BRP aan. Ook de verschillen tussen GBA en BRP, en de mogelijke consequenties voor afnemers komen daarin aan de orde.

Wij zullen ervoor zorgen dat u tijdig (vanaf begin 2017) kunt aansluiten op de nieuwe BRP, en dan desgewenst gebruik kunt maken van de nieuwe faciliteiten die de BRP te bieden heeft.
Hiertoe werkt T&T nauw samen met OperatieBRP, en een aantal afnemers die zich als “koploper” hebben aangemeld.

In haar rol van bewerker zal T&T afnemers veel werk uit handen nemen bij de aansluiting op de BRP. Omdat een terugconversie naar GBA-formaten onderdeel vormt van COMPET&T 2.0 is het in nagenoeg alle gevallen mogelijk om afnemers op de BRP aan te sluiten terwijl de koppeling tussen T&T en afnemer op de bestaande GBA-manier blijft werken. U merkt dan weinig van de overgang op de BRP, en zult er ook weinig werk aan hebben.

In onze nieuwsberichten en nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
T&T zal op 5 november aanwezig zijn op de Tribune-bijeenkomst die OperatieBRP dan organiseert. Wij zullen u daar informeren over de stand van zaken. Een uitnodiging voor die bijeenkomst zult u te zijner tijd via OperatieBRP ontvangen.

In de brief van het Ministerie wordt u gevraagd om per e-mail de naam van de contactperso(o)n(en) door te geven. Het zou fijn zijn als u een cc-tje van dat bericht zou willen sturen aan info@vertrouwdverbonden.nl.

Mocht u op dit moment al behoefte hebben aan een nadere informatie aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.